Mikä on palokatkosuunnitelma?

Palokatkosuunnitelma on erityissuunnitelma, jossa määritellään kohdekohtaisesti palo-osastoivan rakenteen ja läpi kulkevan tekniikan välinen tiivistystapa nykymääräysten mukaisesti.

Palokatkon tehtävä on estää tulipalon ja savukaasujen leviäminen palo-osaston ulkopuolelle, ja näin estää henkilö- ja materiaalivahinkoja.

Rakentamismääräyksissä rakennus voidaan edellyttää jakamaan palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi.

Osastointilajeja on kolme: kerrososastointi, käyttötapaosastointi ja pinta-alaosastointi. Rakennusosan palo-osastointivaatimuksia määritellään tyypillisesti kolmella muuttujalla: kantavuus (R), tiiveys (E) ja eristävyys (I) ja tietyllä minuuttiajalla.

Palo-osastot rajautuvat osastoiviin rakennusosiin siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. Osastoivien rakennusosien läpi joudutaan kuitenkin usein viemään mm. ilmanvaihtokanavia, sähköjohtoja, viemäri- ja käyttövesiputkia, lämmityslinjoja sekä muuta tekniikkaa.

 

​​​​​​​

Mitä tietoja palokatkosuunnitelman tekemiseen vaaditaan?

Palokatkosuunnitelma laaditaan arkkitehtikuvien ja muiden erityissuunnitelmien (rakenne- ,lvi- sekä sähkösuunnitelmien) pohjalta yhteistyössä näiden alojen erityissuunnittelijoiden kanssa.

Palokatkosuunnitelma laaditaan arkkitehtipohjakuviin, johon on merkitty palo-osastojen rajat ja paloluokat. Suunnitelmaa laadittaessa käytetään myös rakennuksen leikkauskuvia, paloteknisiä suunnitelmia sekä mahdollisia tietomalleja tukemaan mahdollisimman tarkkaa suunnittelutyötä.

Mitä palokatkosuunnitelma kertoo ja mitä se sisältää?

Palokatkosuunnitelmaan sisältyy tekstiosana palokatkotyöselostus, joka laaditaan aina kohdekohtaisesti selventämään palokatkojen sijaintikartastoja sekä palokatkodetaljeja.

Palokatkosuunnitelmassa esitetään kohteen suunnittelussa käytetyt CE-merkityt palokatkotuotteet ja niiden ETA-hyväksyntänumerot. Rakennuspaikkakohtaiset selvitykset tuotteiden kelpoisuudesta sisällytetään myös suunnitelman tekstiosaan.

CE-merkintä on oleellinen osoitus siitä, että tuote vastaa EU:n lainsäädäntöä. CE-merkinnällä valmistaja takaa omalla vastuullaan täyttävänsä kaikki merkinnän edellyttämät lainmukaiset laatuvaatimukset. ETA-hyväksyntä CE-merkintään johtava tekninen hyväksyntä (European Technical Approval). 

EOTA valvoo ja myöntää teknisiä hyväksyntöjä tuotteille. Palokatkotuotteet eivät kuulu harmonisoituihin tuotestandardeihin, jolloin palokatkotuotteet saavat CE-merkinnän ETA-hyväksynnän kautta.

ETA-hyväksynnöissä palokatkon käyttöiäksi on määritetty 10 vuotta. Käytännössä palokatko kestää oikein suunniteltuna ja toteutettuna kuitenkin vuosikymmeniä, jos palokatkoa ei vaurioiteta. Palokatkon kuntoa on tarkasteltava rakennuksen käyttöiän aikana ja vaurioituneet palokatkot on korjattava.

Olemme luotettava yhteystyökumppani palokatkosuunnittelussa hankkeen alkuvaiheesta luovutukseen saakka

Tietosuojaseloste